Strategi LNF 2022-2025

Strategi og handlingsplan 2023 - 2025 for Lillehammer Næringsforening (LNF)

1.    Mål
Hovedmål/Visjon: 
«Lillehammer Næringsforening - katalysator for næringsutvikling»
Lillehammer Næringsforening (LNF) skal løpende bidra til at Lillehammer blir en mer attraktiv kommune å drive næringsutvikling i. 

2.    Lillehammer Næringsforening (LNF)
Lillehammer Næringsforening har 134 medlemmer (per april 2023). 
Foreningen skal ha et styre på 5-7 personer bestående av representanter med bakgrunn fra næringslivet og FOU-miljøet i Lillehammer. 

LNF har ingen formell kobling til de bransjespesifikke næringsorganisasjonene i Lillehammer eller kommunen, men skal samarbeide med relevante aktører i saker som fremmer næringslivets interesser. 

3.    Strategier og arbeidsområder
Lillehammer Næringsforening har 5 fokusområder for å nå hovedmålet.  
1.    Attraktiv og inspirerende nettverksarena 
2.    Sparringspartner for Lillehammer kommune
3.    Synliggjøre og bidra til satsingsområder for bærekraftig by – og Næringsutvikling 
4.    Fremme regionalt samarbeid 
5.    Stimulere morgendagens arbeidsliv


Handlingsplan: 

3.1.    Hvordan bli en attraktiv og inspirerende møteplass
•    Levere godt og relevant innhold på minst 6-8 frokostmøter 
•    Invitere lokalpolitikere og administrativ ledelse på frokostmøter
•    Aktiv kommunikasjon med medlemmene som gir innsikt i medlemmenes problemstillinger og kompetanse
•    Avholde årlig orientering om LNF i kommunens administrative og politiske ledelse.
•    Næringspolitisk debatt hver høst
•    Sommerfest hver juni
•    Julelunsj i desember

3.2.    Hvordan være en sparringpartner for Lillehammer kommune
•    Jevnlig dialog med kommuneledelse gjennom faste møter med kommunedirektør og ordfører.
Være representert i styringsgruppa Byutvikling Lillehammer
•    Være i posisjon for å delta i oppstarten av relevante prosesser for næringslivet gjennom tett dialog med lokalpolitikere og administrativ ledelse bla invitere de på LNFs møteplasser.
•    Være en høringsinstans til kommunale planer som berører næringslivet

3.3.    Hvordan bidra til satsingsområder for bærekraftig by – og næringsutvikling 
•    Bruke vår arena ved frokostmøter for å synliggjøre interessante satsinger
•    Deltagelse i Styringsgruppa for Byutvikling 2044
•    Utarbeide mediainnlegg (leserinnlegg, reportasjer)

Aktivt bidra med innspill viktige saker i følgende fokussaker:
  • E6 utbygging
  • Bybane – gondol
  • Parkering i fjell
  • Kompetansearbeidsplasser i sentrum
  • Utvikling av Lillehammer Stasjon/Lurhaugen
  • Jernbane – frekvens på tog
  • Sykehusstruktur for Innlandet

3.4.    Hvordan bidra til å fremme regionalt samarbeid 
•    Bidra til at Innlandet tiltrekker seg og beholder attraktiv kompetanse gjennom samarbeid med andre initiativ. 
•    Utvikle gode allianser og ha jevnlig dialog med andre foreninger og aktører i regionen
•    Møte Stortingspolitikere inkludert Innlandsbenken 1-2 ganger pr år