Vedtekter

Vedtekter for Lillehammer næringsforening, opprinnelig vedtatt på stiftelsesmøte 7.mai 2015

Sist endret: ekstraordinær generalforsamling 20.august 2015

§ 1. Lillehammer Næringsforening har som formål å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og vekstmuligheter for næringslivet i Lillehammer.

Lillehammer Næringsforening skal arbeide for å avdekke medlemmenes ønsker og behov for kunnskap/utviklingsaktiviteter og søke disse oppfylt gjennom kunnskapsleverandører og utvikling av egne aktivitetsområder. Deltakerne skal gjennom felles opptreden være påvirker på myndighetenes næringspolitikk. Dette kan skje gjennom egne tiltak så vel som samarbeidstiltak med andre.

§ 2. Alle bedrifter og organisasjoner med interesse i næringsrelatert virksomhet kan opptas som medlemmer. Informasjon og nettverksbygging på tvers av de tradisjonelle bransjeområder skal vektlegges.

§ 3. Deltakelse i Lillehammer Næringsforening begrenses i alminnelighet til virksomhetens leder eller den vedkommende utpeker. Det tegnes medlemsskap på vegne av virksomheten.

§ 4. Lillehammer Næringsforening er organisert som en forening med følgende organer:
 • Generalforsamling/årsmøte
 • Styre bestående av 5-7 medlemmer
 • Administrasjon

Generalforsamlingen er næringsforeningens øverste organ. Det holdes ordinær hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer eller minst 10 medlemmer forlanger det.

Det kan ikke møtes med fullmakt på ekstraordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling innkalles med 14 dagers varsel og ekstraordinær generalforsamling med 8 dagers varsel. Kunngjøring skjer i dagspresse, elektronisk eller på annen måte som styret finner det formålstjenlig.

Styremedlemmene velges for 2 år, men rulleres slik at inntil halvparten av styremedlemmene oppnevnes hvert år.
Styrevedtak er gyldig ved simpelt flertall av frammøtte på styremøtet. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret skal tilstrebe best mulig oppfyllelse av foreningens målsettinger, handlingsplaner og budsjett.

Styret skal ha en næringstilpasset sammensetning ved at disse velges fra næringsorganisasjoner og høgskole- og forskningsmiljøer. Maksimalt 2 medlemmer kan velges utenfor medlemsmassen.

Lillehammer kommune skal stille med sekretariat/administrasjon for styret i næringsforeningen. Vedkommende representant deltar på generalforsamling/årsmøtet og styremøter med tale- og forslagsrett.

§ 5. Faste poster på generalforsamlingen/årsmøtet er:
 • Årsberetning fra styret
 • Resultatregnskap og balanse fra foregående driftsår
 • Revisors rapport
 • Budsjett og kontingent for kommende driftsår
 • Fastsettelse av årskontingent
 • Valg av styre
  • Valg av styremedlemmer for 2 år
  • Valg av styreleder for 1 år
 • Valg av revisor for 1 år
 • Valg av valgkomite på 3 medlemmer
 • Behandle innkomne saker (skal være innkommet før angitt frist i innkallingen).
§ 6. Opphør av medlemskap
Medlemskap opphører ved skriftlig utmelding innen 2 uker etter avholdt generalforsamling i det år som medlemskapet skal opphøre.

§ 7. Vedtektsendringer
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av lovlig generalforsamling. Forslag om vedtektsendringer må forelegges styret innen driftsårets utgang. For å behandles på generalforsamlingen må det kunngjøres i innkallingen hvilken paragraf som ønskes endret.

§ 8. Oppløsning
Forslag om oppløsning av Lillehammer Næringsforening må være satt fram for styret innen kalenderårets avslutning. Forslag må kunngjøres i innkallingen til den ordinære generalforsamling. For at forslaget skal bli vedtatt kreves 2/3 flertall av lovlig satt generalforsamling.

Vedtaket er betinget av nytt vedtak i ekstraordinær generalforsamling som skal berammes innen 2 måneder. Det kan ikke møtes med fullmakt under behandlingen av forslag om oppløsning.

Besluttes Lillehammer Næringsforening oppløst velges et avviklingsstyre på 5 medlemmer som forestår avviklingen. Foreningens aktiva skal ved oppløsning tilfalle et formål som fremmer næringsutviklingen innenfor Lillehammer kommunes grenser. Selskapsmøtet skal i så tilfelle fatte vedtak om anvendelse av næringsforeningens midler.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.